Услуги

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 

 

СЧЕТОВОДСТВО
- Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
- Водене на складови наличности на материалните запаси и ценности;
- Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетовдната информация;
- Формиране на себестойност;
- Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения;
- Електронен мониторинг на паричните потоци;
- Електронно банкиране;
- Счетоводни консултации;
- Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;

ДАНЪЦИ
- Водене и представителство пред данъчните власти при ревизии;
- Данъчна защита;
- Финансови и данъчни консултации;
- Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
- Подготовка на платежни нареждания за данъци;
- Подготовка на данъчни справки и уведомления;
- Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, отчети и друга информация пред данъчната администрация;
- Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК;

 

ТРЗ
- Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, трудови книжки;
- Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
- Изготвяне на ведомости за заплати;
- Представяне на документи за НАП и НОИ (декл. Обр.1 и Обр.6, увед. по чл.62, болнични листове);
- Изготвяне на УП2 и УП3 за пенсиониране;
- Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и декларации;
- Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета;
- Заверяване на осигурителен стаж на клиента в НОИ;
- Администриране на отпуски и болнични листи;
- Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба.

 

ДОКУМЕНТИ
- Изготвяне на месечни финансови отчети за състоянието на дружеството, анализи и препоръки;
- Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС;
- Изготвяне на предварителни разчети по ДДС;
- Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към доставчици;
- Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации и подаването им в съответните институции;
- Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента;
- Изваждане на удостоверения по чл.87 от ДОПК;
- Удостоверение от търговското отделение на съда по регистрация на фирмата;
- Удостоверения за актуално състояние от Търговски регистър;
- Изготвяне на договори и други документи;
- Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
- Изготвяне на годишни финансови отчети;
- Изготвяне на отчети за статистиката;
- Изготвяне на отчети по международни стандарти, както и създаване на потребителски справки;
- Изготвяне на документи за получаване на банков кредит или лизинг от клиента;

ДРУГИ УСЛУГИ

- Одит;
- Регистрация на нови фирми в Търговския регистър;
- Обявяване на промени в обстоятелствата на фирмите /адрес, съдружници, име и други/;
- Регистрация в Комисия за защита на лични данни;
- Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгл. ЗДДС;
- Посещения на клиенти;
- Сключване на всякакъв вид застраховки от името на клиента с процентна отстъпка;
- Предоставя безплатен софтуер за он-лайн фактуриране на своите клиенти;
- Съдействие при сключването на договори със служба по трудова медицина;
- Съдействие при сключването на договори за предоставяне на ваучери за храна на работниците;
- Професионални консултации и участие в подбор на счетоводен персонал;
- Публикуване на ГФО.

 

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

- Превод на всякакъв вид документи на над 30 езика, както и легализация на документи.

ВАЖНО: Ние можем да Ви обслужим
в офиса на Счетоводната къща или в посочен от Вас обект .

Предлаганите услуги могат да бъдат извършвани на територията на цялата страна.

Работим с клиенти от цялата страна, както и Република Македония, Германия, Италия, Австрия. Имаме опит в работата от разстояние. Използваме електронен подпис, електронно банкиране, Интернет, скайп и т.н., т.е. всичко, което пести време и елиминира разстоянията.

Поискайте оферта сега.